Det är enkelt att ta sig till Värmland från exempelvis Stockholm och Göteborg. Geografiskt sett ligger även Norge med Oslo inom bekvämt avstånd – en viktig faktor för regionens företagande och sysselsättning. Näringslivet består av allt från kreativa småföretagare till globala industrikoncerner.

Sedan länge finns många värmländska företag på en världsmarknad, till exempel inom papper och massa samt stålindustrin. Tillsammans med IT utgör de motorerna i Värmlands ekonomi. Massa- och pappersindustrin har omkring 4 000 anställda, IT-sektorn cirka 2 000 anställda, stål- och verkstadsindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer och besöksnäringen omkring 3 000.

Regionen som har cirka 275 000 invånare står inför flera utmaningar. Sedan 2009 har befolkningen vuxit med 0,5% och har idag cirka 275 000 invånare. Utbildningsnivån är något lägre än riksgenomsnittet i alla kommuner utom Karlstad och Hammarö. Sysselsättningsbristen är något högre än riksgenomsnittet.

En stor del av den värmländska befolkningen bor på landsbygden och är, liksom företagen, beroende av effektiva kommunikationsnät. Landskapet karaktäriseras av stora områden med skog, som är en viktig tillgång för bland annat skogsindustri och besöksnäring.

¿Vill du veta mer om eller nästa händelser?

On the road to digitalization through RRI. At the workshops in Värmland, key actors have been engaged in creating the region’s roadmap through sharing good ideas, experiences and example.

vision Värmland

Strategi

The Värmland region has firmly embraced the European Commission’s research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3) to influence regional and national policies and to facilitate participation in other European-driven programmes such as Interreg, ESF, EAFRD, COSME and Horizon 2020.

This is done in conjunction with Europe 2020, the national innovation strategy, the government’s research and innovation proposal, the National Strategy for Regional Growth and Attraction 2015-2020 and the local Värmland strategy.

The Värmland Academy for Smart Specialization is a key tool in implementing RIS3 and aims to utilise research for the benefit of industry, County Administration, the Region of Värmland and its municipalities while strengthening the region’s research environments.

The Värmland Strategy is currently being developed by order of the Swedish government. Region Värmland co-ordinates the work and the strategy is shaped and implemented in collaboration with a number of different actors.

Värmlandsregionen har snabbt införlivat EU-kommissionens forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) i arbetet med att påverka regional och nationell politik samt för att underlätta deltagande i andra europeiska program som Interreg, ESF, EJFLU, Cosme och Horisont 2020. Arbetet kopplas samman med Europa 2020, den nationella innovationsstrategin, regeringens forsknings- och innovationsproposition, den nationella strategin för regional tillväxt och attraktion 2015-2020 samt Värmlandsstrategin.

Värmlands akademi för smart specialisering är ett viktigt verktyg för att implementera RIS3. Den ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, regionen och kommunerna, och stärka de värmländska forskningsmiljöerna.

Värmlandsstrategin arbetas för närvarande fram på uppdrag av regeringen. Region Värmland samordnar arbetet och strategin formas och genomförs i samarbete med en mängd olika aktörer. Läs mer på varmlandsstrategin.se

Kluster och aktiviteter

Well-developed clusters and networks with connections to research and innovation contribute to attracting new companies and investments. There are four clusters in Värmland: IUC Stål och Verkstad, Compare (IT), Paper Province (forest-based bioeconomy) and the emerging tourist cluster Visit Värmland.

Several innovation platforms, such as Innovation Park, bring together companies and organisations connected to research, innovation and development of small and medium-sized enterprises.

Väl utvecklade kluster och nätverk med koppling till forskning och innovation är en bidragande faktor för att attrahera nya företag och satsningar. Det finns fyra kluster i Värmland: IUC Stål och Verkstad, Compare (IT), Paper Province (skogbaserad bioekonomi) samt det framväxande turistklustret Visit Värmland.

Flera innovationsplattformar, till exempel Innovation Park för samman företag och organisationer med koppling till forskning, innovation och utveckling av små och medelstora företag. Teknisk forskning (SP) har också etablerats i regionen.

Forskning och innovation

Värmland ligger över EU-genomsnittet vad gäller forskning och innovationskraft. Här finns forsknings- och utvecklingsresurser såväl inom akademin som vid olika företag inom exempelvis massa och papper, stålindustrin samt IT-sektorn.

 

Genus

Värmlandsregionen tillämpar RIS3-strategin för genusintegration. Det betyder att analyser och kartläggningar har genomförts för att öka medvetenheten i hela innovations- och företagens ekosystem. Studier har också genomförts för att säkerställa en genusmedveten framtida politik. Vid Karlstads universitet pågår flera forskningsprojekt i samverkan med regionala aktörer för att stärka och synliggöra ett genusmedvetet utvecklingsarbete, till exempel inom projektet iGen.

Higher Education

Karlstad University has about 16,000 students and offers programmes and courses on campus and via distance learning in arts, social sciences, science, technology, education, health and culture. The university also has a campus in Arvika, the Ingesund Academy of Music. The university’s various research groups successfully collaborate within the EU programme Horizon 2020 and other projects together with universities, enterprises and public actors around the world. Research and development take place in collaboration with several large companies such as Billerud Korsnäs, Stora Enso and Uddeholm, as well as public organisations such as Region Värmland. The University’s Grants & Innovation Office provides support in various research and development projects, where internal and external collaboration is an important part.

In addition to Karlstad University, the region offers several other forms of post-secondary education: Bergsskolan in Filipstad specialises in education within the steel, metal and engineering industry, in collaboration with large Swedish mining and mineral companies as well as industry organisations. The region is also home to Gammelkroppa School of Forestry, which offers specialised courses in agriculture and forestry. In addition, there are higher vocational education institutions that offer programmes adapted to the needs of the labour market, as well as municipal adult education and six independent adult education colleges.

Karlstad University kau.se/en
Ingesund School of Music kau.se/en/ingesund-school-music
teknikcollege.se teknikcollege.se/in-english/
brobygrafiska.se https://brobygrafiska.se/en/
Karlstad Municipality’s adult education karlstad.se
Independent adult education colleges regionvarmland.se/om-regionen/Om-webbplatsen/English-engelska/
bergsskolan.se In Swedish only
gammelkroppa.se In Swedish only

Högre utbildning

Karlstads universitet har cirka 16 000 studenter och erbjuder utbildningar på campus och distans inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning, hälsa och kultur. Universitetet finns även i Arvika med Musikhögskolan Ingesund. Universitetets olika forskargrupper samarbetar framgångsrikt inom EU:s Horisont 2020 och andra projekt med akademi, näringsliv och offentliga aktörer över hela världen. Forskning och utveckling sker i samarbete med flera större företag som exempelvis Billerud Korsnäs, Stora Enso och Uddeholm, eller offentliga organisationer som Region Värmland. Universitetets Grants & Innovation Office ger stöd i olika forsknings-och utvecklingsprojekt, där samverkan med olika parter är en viktig del.

Förutom Karlstads universitet finns flera andra former av eftergymnasial utbildning: Bergsskolan i Filipstad erbjuder utbildningar inom stål-, metall- och verkstadsindustrin. De bergsinriktade utbildningarna genomförs i samarbete med landets stora gruv- och mineralföretag samt branschorganisationer. Här finns även Gammelkroppa skogsskola, som utbildar skogstekniker och erbjuder vidareutbildning för skogsbranschen. Yrkeshögskolor erbjuder utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov och här finns även kommunal vuxenutbildning samt sex folkhögskolor.

Karlstads universitet kau.se

Musikhögskolan Ingesund kau.se/mhi

teknikcollege.se brobygrafiska.se

Karlstads kommuns vuxenutbildning karlstad.se

Folkhögskolor regionvarmland.se

bergsskolan.se gammelkroppa.se

Senaste nytt

Hitta de senaste nyheterna och information om de senaste händelserna, aktuella Värmlands territoriumåtgärder och IRR-rapporter.

Människan – vår viktigaste resurs

Människan – vår viktigaste resurs

Den 25 augusti anordnar Paper Province ett digitalt seminarium som heter ”Människan – vår viktigaste resurs”. Vi kommer att ta avstamp i hållbara arbetsplatser med fokus på människan och utforska nycklarna som leder till attraktionskraft, engagemang, innovation och...

VAD VILL DU VETA MER OM NÄR DET GÄLLER DIGITALISERING?

VAD VILL DU VETA MER OM NÄR DET GÄLLER DIGITALISERING?

Smarta telefoner, sociala medier, videomöten och andra digitala verktyg – de flesta av oss använder dem dagligen på jobbet. Men hur använder man dem på bästa sätt? Det kan vi hjälpa till med! Har ni pratat om att starta ett Instagram-konto på ert företag, och funderar...

Handlingsplan för det digitala Värmland växer fram

Handlingsplan för det digitala Värmland växer fram

Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den andra av tre workshoppar genomförts och en handlingsplan har börjat ta form. Ett 50-tal deltagare från företag, offentlig sektor och...

¿Vill du veta mer om våra nästa evenemang?

Karlstad University

eamonn.mccallion@kau.se

Éamonn McCallion

Regional Samordnare

Region Värmland

Helen Vogelmann

helen.vogelmann@regionvarmland.se

Paper Province

Per Myhrén 

p.myhren@paperprovince.com